Nawigacja

Zarządzenie Burmistrza MiG Gryfino Zgłoszenie dziecka do klasy 1

Zapisy do klasy 1

Zarządzenie Burmistrza MiG Gryfino

Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 stycznia 2020 r.

 

w sprawie harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197, poz. 2248) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz

 

w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz

 

w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

  • 3. Upoważnia się dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych do wykonywania czynności określonych w art. 150 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

 

  • 4. Kryteria dodatkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określa uchwała nr XLIII/445/18 Rady Miejskiej w

 

Gryfinie z dnia 30 stycznia 2018 r.

 

  • 5. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem

 

prowadzącym jest Gmina Gryfino, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określa uchwała nr XXXV/331/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2017 r.

 

  • 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino.

 

  • 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

 

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określa organ prowadzący do końca stycznia.

 

W związku z powyższym ustala się dla roku szkolnego 2020/2021 harmonogram oraz podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino.

 

Sporządziła:

Marta Karpicka

 

Załącznik Nr 2

 

do zarządzenia Nr 0050.14.2020

 

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

 

z dnia 29 stycznia 2020 r.

 

 

Harmonogram czynności

 

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza

 

obwodem szkoły

 

 

 

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin

 

 

w postępowaniu

w postępowaniu

 

 

rekrutacyjnym

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły

01 – 24 kwietnia

01 – 09 czerwca

 

podstawowej wraz z dokumentami

2020 r.

2020 r.

 

potwierdzającymi spełnianie przez

 

 

 

kandydata warunków lub kryteriów

 

 

 

branych pod uwagę w postępowaniu

 

 

 

rekrutacyjnym.

 

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną

do 13 maja

do 16 czerwca

 

wniosków o przyjęcie do szkoły

2020 r.

2020 r.

 

podstawowej i dokumentów

 

 

 

potwierdzających spełnianie przez

 

 

 

kandydata warunków lub kryteriów

 

 

 

branych pod uwagę w postępowaniu

 

 

 

rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez

 

 

 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

 

 

 

czynności, o których mowa w art. 150

 

 

 

ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016

 

 

 

roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.

 

 

 

poz. 59 z późn. zm.).

 

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości

15 maja 2020 r.

18 czerwca 2020 r.

 

przez komisję rekrutacyjną listy

 

 

 

kandydatów zakwalifikowanych i

 

 

 

kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata

15 – 22 maja

18 – 23 czerwca

 

woli przyjęcia w postaci pisemnego

2020 r.

2020 r.

 

oświadczenia.

 

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości

26 maja 2020 r.

25 czerwca 2020 r.

 

przez komisję rekrutacyjną listy

 

 

 

kandydatów przyjętych i kandydatów

 

 

 

nieprzyjętych.

 

 

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie
    ul. 9 Maja 4
  • 91 416 26 20