NawigacjaEdukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy

Projekty

Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy

 

„Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy”

Czas trwania: wrzesień 2019 – 28 luty 2022 r.

W szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie będą się odbywały zajęcia z języka niemieckiego:

24 uczniów klas I – III – 2 godziny tygodniowo

24 uczniów klas IV – VI – 2 godziny tygodniowo

 

Uczestnikiem projekty może być osoba spełniająca następujące kryteria:

 • Jest uczniem SP2 w Gryfinie
 • Złożyła w terminie komplet dokumentów rekrutacyjnych, podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej

 

Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.

Uczestnik projektu jest zobowiązany do:

 • Systematycznego udziału w zajęciach – minimum 80% frekwencji;
 • Informowania o nieobecności na zajęciach i usprawiedliwiania jej;
 • Udziału  w wydarzeniach promocyjnych projektu;
 • Udzielania informacji na temat rezultatów swojego uczestnictwa w projekcie.

 

 Komplet wymaganych dokumentów jest dostępny w sekretariacie szkoły lub na stronie www.gryfino.pl w zakładce projektu.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest na stronie internetowej szkoły i Gminy Gryfino.

O przyjęciu ucznia do projektu decydować będzie:

 1. Suma punktów uzyskanych w kryteriach fakultatywnych wskazanych przez ucznia w Formularzu zgłoszeniowym;
 2. Kolejność zgłoszeń w przypadku tej samej liczby punktów lub jej braku;

 

O wynikach klasyfikacji uczeń zostanie poinformowany ustnie.

Kandydaci niezakwalifikowani do projektu będą umieszczeni na liście rezerwowej.

Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć powiadamiając natychmiast o tym zamiarze Dyrektora szkoły.

Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania tylko z uzasadnionych przyczyn.

Powody rezygnacji, mogą być natury zdrowotnej, wynikać z opuszczenia szkoły objętej Projektem lub działania siły wyższej i z zasady nie są znane uczestnikowi w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.

Rodzic lub opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego zobowiązany jest do odbycia rozmowy motywującej z pedagogiem/dyrektorem szkoły i złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji.

 

Serdecznie zapraszamy  do udziaŁu  w  projekcie

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.109.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 sierpnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

„Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Niemiecki i Polski jako język obcy.” INT-128

 

ZARZADZENIE.pdf

 

REGULAMIN REKRUTACJI

 

REGULAMIN_REKRUTACJI.pdf

 

 

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie
  ul. 9 Maja 4
 • 91 416 26 20