Nawigacja

 • Podręczniki

  Podręczniki

   

  Szkolny zestaw  podręczników 

  na rok 2020/2021

   

   

  wykaz_podrecznikow.pdf

   

   

 • List do Rodziców uczniów klas 1

  List do Rodziców uczniów klas 1
 • List na zakończenie roku szkolnego 2019/2020

  List na zakończenie roku szkolnego 2019/2020

  Drodzy Uczniowie!

  Rok szkolny 2019/2020 dobiegł końca. Był on bardzo nietypowy ze względu na ogłoszenie pandemii wirusa covid-19. Zmiana sposobu nauczania z tradycyjnego na zdalne była niezwykłym wyzwaniem dla Was, Nauczycieli i Rodziców. Zaistniałe okoliczności ukazały zalety prawdziwej szkoły, gdzie naturalnym zjawiskiem są bezpośrednie spotkania z kolegami, koleżankami , nauczycielami w sali lekcyjnej, na korytarzach czy boisku.

  W tym roku kończymy rok szkolny nietypowo. Świadectwa szkolne odbiorą 26 czerwca tylko absolwenci klas ósmych, pozostałe świadectwa zostaną wręczone we wrześniu.

  Przed Wami dwa miesiące wakacji, mamy nadzieję, że spędzicie je wypoczywając beztrosko wraz ze swoimi najbliższymi. Nie zapominajcie jednak o  bezpieczeństwie i zdrowiu.

  Dziękując Wam oraz Waszym Rodzicom drodzy Uczniowie za sprostanie nowym wymaganiom i wyzwaniom edukacyjnym życzymy wszystkim udanego wakacyjnego wypoczynku i wspólnego spotkania w szkole na rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2020/2021.

  Wszystkim absolwentom  natomiast życzymy słusznych wyborów, ciekawych znajomości, realizacji wszystkich planów i spełnienia marzeń.

  Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne

  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie • Zakończenie Roku Szkolnego

  Zakończenie Roku Szkolnego

  INFORMACJA DYREKTORA

  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W GRYFINIE

  ODNOŚNIE ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

   

              Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca

  2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410,

  z późn. zm. ), informuję że w naszej szkole 26 czerwca 2020 r. nie będzie tradycyjnego

   zakończenia roku szkolnego. Świadectwa w tym dniu odbierać będą mogli tylko absolwenci

  klas ósmych:

  8a – godz. 9.00 – od nr 1 – 9

          godz. 9.30 – od nr 10 – 18

  8b – godz. 10.00 – od nr 1 – 9

          godz. 10.30 – od nr 10 – 19

  8c – godz. 11.00 – od nr 1 – 10

          godz. 11.30 – od nr 11 – 21

  Uczniowie klas I – VII otrzymają świadectwa we wrześniu.

  Dyrektor szkoły:

   Elżbieta Wnuk

 • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

  EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

   

  Szanowni Rodzice i Uczniowie klas VIII

  W dniach 16-18 czerwca zostanie przeprowadzony Egzamin Ósmoklasisty.

  Szczegółowe informacje o przebiegu egzaminu zostaną przesłane przez wychowawców na adres e-mail.

  Dyrektor Szkoły

  Elżbieta Wnuk

 • Komunikat Burmistrza

  Komunikat Burmistrza

  Komunikat

  w sprawie możliwości udostępniania sal gimnastycznych w szkołach,
  których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino

  z dnia 10 czerwca 2020 roku
  Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wydaje zgodę dyrektorom szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino,  na udostępnienie budynków szkolnych
  w części wewnętrznej infrastruktury służącej do uprawiania sportu, zgodnie
  z właściwymi w tym zakresie przepisami prawa oraz wytycznymi.
                Osoby lub instytucje, które zamierzają trenować w salach sportowych,
  są zobowiązane do wcześniejszego uzgodnienia z zarządcą obiektu wszystkich warunków użytkowania oraz spełnienia wszystkich wymagań
  i procedur, które obowiązują w szkole w tym zakresie.

  regulamin_sali_gimnastycznej.pdf • Gratulacje

  Gratulacje

  Wielki sukces naszych uczniów w Konkursach Kuratoryjnych

  1. Kalina Podfigurna - tytuł Laureata w Konkursie Języka Niemieckiego

  2. Wiktro Kępiński - tytył Laureata w Konkursie Geograficznym i Chemicznym

  3. Natalia Markiewicz- tytuł Finalisty w Konkursie Języka Polskiego

  4. Jakub Zioło - tytuł Finalisty w Konkursie Geograficznym

  5. Wiktor Kępiński - tytuł Finalisty w Konkursie Fizycznym i Matematycznym

  6. Dawid Jankowski - tytuł Finalisty w Konkursie Historycznym i Geograficznym

   

  WIELKIE GRATULACJE 

 • Konkurs na stanowisko dyrektora

  Konkurs na stanowisko dyrektora

  Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

   

  ogłasza

   

  konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

  Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy

  Żabnica, ul. Długa 20, 74-100 Gryfino

   

   

  Organ prowadzący - Gmina Gryfino

   

  1. Do konkursu może przystąpić osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, a także osoba niebędąca nauczycielem, spełniająca wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 z późn. zm.).
  2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,
  2. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

  - stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

  - stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

  - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

  1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3): świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia, 
  2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  3. w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:

  - dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), lub

  - dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

  - dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego, 

  1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego
   o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  2. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm.),
  5. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.)
   – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem
   1 sierpnia 1972 r.,
  6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
  7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  8. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa
   w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 poz. 2215) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.)
  9. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
  1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy” w terminie do dnia 19 czerwca 2020 r. do godz. 15.30, w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1-go Maja 16 lub przesłać pocztą na adres: Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1-go Maja 16, 74-100 Gryfino (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie). Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Oferta złożona w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
  2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta
   i Gminy Gryfino.
  3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
  4. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny.

   

  Z up. BURMISTRZA

   Z-ca BURMISTRZA

    Paweł Nikitiński

   

   

  Gryfino, dnia 04 czerwca 2020 r.  

   

 • Dni wolne

  Dni wolne

  Informujemy, iż w dniach 12. 06.(piątek po Bożym Ciele), 16.06, 17.06, 18.06 (dni egzaminów klas 8) nie będą odbywać się konsultacje ani zdalne nauczanie. 

  Zapewnione zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  w świetlicy szkolnej dla dzieci, których rodzice zgłosili takie zapotrzebowanie.

 • Harmonogram konsultacji kl. 4 - 8

  Harmonogram konsultacji kl. 4 - 8

  konsultacje od 1 czerwca 2020 r.

  Konsultacje_dla_kl_4_-_8.pdf

 • Harmonogram konsultacji kl. 8

  Harmonogram konsultacji kl. 8
 • Zapisy przyszłych uczniów klasy 1

  Zapisy przyszłych uczniów klasy 1

  Szanowni Rodzice!

  Rusza nabór uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021.

  Poniżej udostepniamy kartę zapisu dziecka.

  Ze względu na zaistniałą sytuację wypełnione karty zapisu dzieci będą przyjmowane drogą elektroniczną w formie scanu lub zdjęcia na adres e-mail: sekretariat@sp2gryfino.pl


  Zgloszenie_dziecka_do_klasy_I.doc • Komunikat Burmistrza

  Komunikat Burmistrza

  Komunikat

  w sprawie prowadzonej przez szkoły podstawowe w zakresie klas I-III działalności opiekuńczo-wychowawczej

  z dnia 21 maja 2020 roku

   

   

  Od dnia 25 maja 2020 r. szkoły podstawowe, których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, będą gotowe do realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach I-III.

  Wszyscy rodzice, którzy są zainteresowani skorzystaniem z tych zajęć
  od 25 maja 2020 r., proszeni są o kontakt telefoniczny lub elektroniczny
  z odpowiednią jednostką do 22 maja 2020 r. do godziny 14.00.

  Wszystkie jednostki oświatowe spełniają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w każdej jednostce zawierają: obowiązki dyrektora, nauczycieli, pracowników oraz rodziców lub opiekunów prawnych, dostępne będą na stronach internetowych tych jednostek. Procedury bezpieczeństwa zawierać będą również dokumenty, do których podpisania zobowiązani są rodzice lub opiekunowie prawni

 • Szanowni rodzice i uczniowie klas ósmych

  Szanowni rodzice i uczniowie klas ósmych

  Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych..

  Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

  Materiały są dostępne  na stronie

   https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.

   

 • Komunikat Burmistrza

  Komunikat Burmistrza

   

   

   

   

   

   

  Komunikat

  w sprawie wznowienia zajęć treningowych na części obiektów sportowych
  w Gminie Gryfino

  z dnia 15 maja 2020 roku

   

   

  1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wydaje zgodę zarządcom obiektów wskazanych poniżej na udostępnienie ich w części dotyczącej infrastruktury zewnętrznej o charakterze otwartym zgodnie z właściwymi w tym zakresie wytycznymi oraz przepisami prawa, a w szczególności z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
   (Dz. U. poz. 792 ze zm.). Otwarcie może nastąpić od dnia 18 maja 2020 r.
   i dotyczy:
  1. obiektów sportowych administrowanych przez OSIR w Gryfinie
   przy ul. Sportowej 3 w Gryfinie,
  2. obiektów sportowych administrowanych przez Szkołę Podstawową Nr 2
   im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie przy ul. 9 Maja 4 w Gryfinie,
  3. obiektów sportowych administrowanych przez Szkołę Podstawową Nr 3
   im. Noblistów Polskich przy ul. Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie,
  4. obiektów sportowych administrowanych przez Szkołę Podstawową w Gardnie im. Bohaterów Westerplatte przy ul. Niepodległości 1 w Gardnie.

   

  1.  Komunikat w sprawie otwarcia kolejnych obiektów zostanie wydany
   19 maja 2020 r.

   

 • Regulamin korzystania z boiska

  Regulamin korzystania z boiska

  Regulamin korzystania z boiska sportowego
  przy Szkole Podstawowej nr 2 im. k.ż.w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie
   w okresie pandemii koronawirusa - COVID 19
  od dnia 18  maja 2020 r. do odwołania

   

  1. Z boiska szkolnego przy szkole  mogą korzystać wyłącznie grupy zorganizowane.
  2. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność oraz  przyjmują do wiadomości informację o ryzyku zarażenia koronawirusem COVID -19.
  3. Wstęp na obiekt możliwy jest od strony wejścia do budynku szkoły  „Pawilonu”, od godz. 16.00. do 20.00.
  4. Obowiązujący limit uczestników na boisku to 12 osób plus 1 osoba prowadzące zajęcia (nie dotyczy osób z obsługi boisk).
  5. Korzystanie z boiska wymaga wcześniejszej rezerwacji telefonicznej (91 416 2620)
   od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00. do 100. Osoba dokonująca rezerwacji odpowiada za całą grupę. Przerwy pomiędzy obecnością kolejnych grup korzystających z boisk nie mogą być krótsze niż 15 minut - na potrzeby zejścia grupy z boiska i zachowania należytej przerwy pomiędzy grupami.
  6. Przed wejściem na boisko organizator zajęć przekazuje pracownikowi szkoły listę uczestników ( na druku otrzymanym ze szkoły).
  7. Obowiązuje  zakaz korzystania z szatni i węzła sanitarnego.
  8. Korzystający z obiektu mogą używać wyłącznie  własnego sprzętu sportowego.
  9. Za przestrzeganie reżimu sanitarnego podczas korzystania z boiska odpowiada osoba zgłaszająca wejście na boisko (organizator zajęć).
  10. Przed wejściem na boisko obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających boisko (środki dezynfekujące zapewnia organizator zajęć).
  11. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie
   za umyślne zniszczenia.
  12. Za rzeczy pozostawione na terenie boiska administrator nie odpowiada.
  13. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych obiekt będzie nieczynny.
  14. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu,
   a w szczególności stosowania się do poleceń pracowników szkoły.
  15.  W razie naruszenia powyższego Regulaminu oraz pozostałych obostrzeń związanych
   z pandemią COVID 19 administrator ma prawo usunąć korzystającego lub całą grupę
   z terenu obiektu, w skrajnych przypadkach może dojść do zawiadomienia służb porządkowych.
  16. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem porządkuje ogólny Regulamin obiektu.

  Uwaga! Na boisku obowiązują zasady bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.


   

  Szczegółowe uregulowania dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/koronawirus

   

   

   

 • Drodzy ósmoklasiści

  Drodzy ósmoklasiści

  W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach zmieniły się zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

  W zakładce doradztwo zawodowe zamieszczam Wam najbardziej aktualne informacje dotyczące:

  • Nowych zasad rekrutacji do szkól ponadpodstawowych.
  • Informacje dotyczące przeliczania na punkty wyników edukacyjnych kandydata w rekrutacji dla szkół ponadpodstawowych na rok 2020/2021
  • Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/20211

  Wasz doradca zawodowy

 • KOMUNIKAT

  KOMUNIKAT

  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie  z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie dalszego ograniczenia funkcjonowania szkoły.

           Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Informuję co następuje:

  1. Ze względu na konieczność dalszego ograniczenia w rozprzestrzenianiu się epidemii, przedłużono okres zamknięcia szkół do 24 maja 2020 r. Uczniów obowiązują nadal ustalone zasady nauki, tj. praca zgodnie z tygodniowym planem zajęć z wykorzystaniem informacji od nauczycieli.

   2. Ustalony został nowy  planowany termin egzaminu ósmoklasisty. Odbędzie się on w nowym terminie: 16 czerwca – język polski, 17 czerwca – matematyka, 18 czerwca – języki obce

   3. O szczegółach egzaminu i procedurach poinformujemy w nowym komunikacie w najbliższym czasie.

  4. Sekretariat szkoły jest czynny, kontakt  telefoniczny lub email.

  5. Wszelkie sprawy załatwiamy poprzez kontakt e-mail: sekretariat@sp2gryfino.pl telefonicznie 914162620 lub bezpośredni z nauczycielami przez dziennik elektroniczny..

   6. Prosimy każdy wysłany e-mail podpisać, w celu identyfikacji.

  7. Prosimy śledzić naszą stronę internetową  szkoły. Tam zamieszczane są bieżące informacje na temat nauczania na odległość i komunikaty bieżące.

  8. Rodziców uczniów prosimy o kontrolę realizacji zadań przez uczniów.

  Dyrektor Szkoły Elżbieta Wnuk

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie
  ul. 9 Maja 4
 • 91 416 26 20